Számítógép hálózat építése

Vezetékes és vezetéknélküli, wifi hálózatok építése, bővítése

Visszalépés

Általános Szerződési Feltételek

1. Árajánlatok küldése, érvényessége
- A Vállalkozó árajánlatokat kizárólag írásban (email) küld. Minden később küldött, azonos termékre vonatkozó árajánlat a korábban küldött árajánlatokat érvényteleníti.
- Az árajánlatok érvényessége 30 nap, kivéve ha az ajánlatban más szerepel. Ezen idő letelte után új ajánlatot, vagy írásbeli megerősítést kell kérni.
- Ha az elküldött árajánlatban szereplő árak gazdasági vagy egyéb okok miatt megváltoznak, vagy téves árat lettek feltüntetve, ezt a Vállalkozó írásban jelezheti, és új ajánlatot küldhet. Az új ajánlat érvényteleníti a korábbiakat.
- Az árajánlatban szereplő árak és határidők az ajánlat kiadásakor érvényesek, későbbi megrendeléskor emiatt ezek változhatnak. A változásokat a Vállalkozó köteles jelezni. Az árajánlat és megrendelőlap árai, feltételei emiatt változhatnak, így a megrendelőlapban szereplők ezt módosíthatják.
- A megrendelés összege az ajánlatban illetve a megrendelőlapon szereplő fizetési határidő esetén értendő. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a fizetési határidőt túllépi, akkor a Vállalkozó az egyéb fizetési határidőkre vonatkozó díjakról kiegészítő számlát küldhet, melyet a Megrendelő elfogad. Ezen díjak: a fizetési határidőtől számított 15 nap után a teljes összeg +10%-a; 30 nap után a teljes összeg +20%-a fizetendő.

2. Megrendelés leadása, érvényessége és felmondása
- A Vállalkozó szóban, telefonon megrendelést, módosítási igényt nem fogad el.
- Megrendelés a Vállalkozó által kiállított megrendelőlap cégszerű aláírásával és a Vállalkozóhoz történő eljuttatásával jön létre. Amíg ez nem történik meg, az esetleges anyagbeszerzést és gyártást a Vállalkozó nem indítja el. A Vállalkozó a gyártás, beszerzés elindítását emailben visszaigazolja.
- Egyes esetekben a megrendelést a Vállalkozó emailben is elfogadja, amennyiben ezt írásban megerősíti.
- A Vállalkozó jogosult új árajánlat adására, vagy aktív megrendelés felmondására, ha a megrendelőlap beérkezésétől számítva, 8 napon belül nem érkezik meg a Megrendelő által küldendő gyártáshoz szükséges bármely információ, illetve külső gazdasági körülményekben jelentős változás jött létre.
- A megrendelés módosítása kizárólag írásban lehetséges. A Vállalkozó a kért módosítás függvényében új ajánlatot adhat, új vagy további megrendelőlap aláírását kérheti.
- A megrendelést a Megrendelő bármikor, azonnali hatállyal, kizárólag írásban mondhatja fel, köteles azonban a Vállalkozó által a felmondás időpontjáig elvégzett munka díját, valamint a felhasznált, illetve e munkára beszerzett anyagok és eszközök költségét a Vállalkozó részére megfizetni, a Vállalkozó pedig köteles az addig elkészített anyagokat a Megrendelőnek átadni.
- A megrendelőlapon szereplő dátumtól újabb kibocsátású, azonos termékre vonatkozó megrendelőlap érvényteleníti a korábbi megrendeléseket és árajánlatokat.
- Egyedileg gyártott termék megrendelésének lemondása esetén, az addig elvégzett munka, és megrendelt áru ellenétékét a Megrendelő köteles kifizetni, még érdekmúlása esetén is.
- Beszállítótól megrendelt áru lemondása esetén, ha a szállítása már nem lemondható, a Megrendelő a teljes összeget köteles kifizetni. Amennyiben a beszállítás megállítható, vagy visszáruzható, csak annak költségeit kell a Megrendelőnek kifizetni.
- A gyártáshoz szükséges adatokat a Megrendelő elektronikusan vagy lemezen juttathatja el, amelyet a Vállalkozó változtatás nélkül helyez el a lemezeken, kivéve ha erről a megrendelőlapon másképp nem rendelkeztek. Az elektronikusan küldött tartalmak letöltése közbeni megváltozását, sérülését és a Megrendelő elvárásának megfelelősségét a Vállalkozó nem tudja ellenőrizni, ezért az így eljuttatott anyagokra felelősséget nem vállal. Felelősséget csak akkor vállalhat, ha a Megrendelő mintadarabot kért és azt jóváhagyta.
- A kapott tartalmak helyességét, működését a Vállalkozó nem ellenőrzi.

3. Szolgáltatás teljesítési, gyártási és beszerzési idő
- Szolgáltatási. gyártási és beszerzési idő az aláírt megrendelőlap, a gyártáshoz szükséges, a Megrendelő által biztosított terv, méret, minta és egyéb szükséges elemek közül a legutoljára beérkezettől számít.
- A teljesítési idő csak munkanapokra érvényes, túllépését a Vállalkozó köteles jelezni a Megrendelőnek. Külföldön történő gyártatás, beszállítás esetén a külföldi ország munkanapjait is figyelembe kell venni a teljesítési idők tekintetében.
- A gyártási, szolgáltatási idő túllépéséért a Vállalkozó anyagi felelősséget csak abban az esetben vállal, ha erről kifejezetten, szerződésben rendelkeztek.

4. Helyszíni munkavégzés
- Amennyiben helyszíni munkavégzés (kiszállás) esetén a helyszíni hiányosságok (áramforrás, rögzítési pont, helyszíni támogatás, bejutási problémák, nem engedélyezett munkavégzés) miatt sikertelen volt, a Vállalkozó jogosult helyszíni munkadíjat és ismételt kiszállásakor újabb kiszállási díjat felszámolni.
- Szerződésben nem rögzített, de a Megrendelő kérésére elvégzett feladat esetén a Vállalkozó jogosult helyszíni munkadíj és kiszállási díj kiszámlázására. Ez vonatkozik helyszíni eszköz (pl. kihelyezett kamera) leszerelésére és a Vállalkozóhoz történő szállítására. Amennyiben ezen munkákat a Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetve maga végzi el, a Vállalkozó ezért díjat nem kérhet, viszont a Megrendelő felelőssége az eszközök épségének biztosítása.

5. Termék és szolgáltatás minősége
- A kivitelezés és szolgáltatás a Vállalkozó és alvállalkozói által alkalmazott technológiákkal és anyagokkal történik. Mintadarabok, korábban gyártott termékek, referenciák, filmek megtekinthetők a Vállalkozónál. Ezek alapján a Megrendelő az előzetesen várható minőséget elfogadja, amennyiben nem kívánja személyesen megtekinteni.

6. Teljesítés, áru átvétel
- Elkészült, beérkezett termék a Vállalkozó telephelyén, egyes esetekben alvállalkozójánál, üzleti partnerénél vehető át.
- A Vállalkozó a teljesítésről, szolgáltatás és gyártás befejezéséről emailben értesítést küld. Az értesítést időközönként megismétli. Ezen értesítés Megrendelő általi nem kézhezvétele, email megérkezésének hiány, kézbesítetlensége miatt a Vállalkozó nem elmarasztalható.
- A Megrendelő köteles a készre jelentett terméket 8 napon belül átvenni, ezen idő után a Vállalkozó termék esetén tárolási díjat számol fel. Az utólagosan kiszámlázott tárolási díjat a Megrendelő köteles elfogadni.
- A Megrendelő köteles a készre jelentett szolgáltatást 8 napon belül átvenni, ha a Megrendelő nem nyilatkozik, ezen idő után a Vállalkozó a szolgáltatást teljesítettnek tekinti és kiállítja a végszámlát, melyet a Megrendelő elfogad, és teljesítettnek tekinti a szolgáltatást.

7. Szállítás, kiszállás
- A Vállalkozó saját, vagy alvállalkozó általi kiszállítást végez, vagy a Megrendelő és alvállalkozója is végezheti a szállítást. A szállítás közben történt áru sérülésekért felelősséget nem vállal, azt a szállítóra terheli. A Megrendelő ezen panaszával a szállítóhoz kell hogy forduljon, azonban erről tájékoztatnia kell a Vállalkozót is.
- A Vállalkozó nem tehető felelőssé alvállalkozó, vagy saját maga által végzett szállítási késedelemért csak akkor ha erről szerződésben kifejezetten rendelkeztek.
- Részszállítás vagy többszöri szállítás esetén a szállítások költsége is töbszöröződik, ezt a Megrendelő tudomásul veszi és ennek ellenértékét elismeri, kivéve ha erről a szerződésben másképp rendelkeztek.

8. Számlázás
- A Vállalkozó alapértelmezetten távnyomtatású számlát állít ki, melyet emailben küld el a Megrendelőnek.
- Postai vagy elektronikus úton elküldött számla Megrendelőhöz történő beérkezése nem ellenőrizhető, emiatt elküldöttnek kell tekinteni, a Megrendelő nem hivatkozhat arra, hogy azért nem fizet, mert nem kapta meg.
- Ha a termék, szolgáltatás átvétele után nem érkezik meg a Megrendelőhöz a számla, ezt haladéktalanul írásban kell jeleznie a Vállalkozó felé, legkésőbb 8 napon belül. Az értesítés elmaradását a Vállalkozó fizetési késedelmnek tekinti.
- A Megrendelő kifejezett kérésére papíralapú számla is kiállítható és küldhető, azonban ennek költségeit a Vállalkozó a Megrendelőre háríthatja.

9. Szolgáltatási óradíjak, rezsiköltségek
Szerződésekben külön nem rögzített munkadíjak és költségek esetén az alábbiakat kell alkalmazni:
- Ügyvezetői, tulajdonosi óradíj jogi eljárások, ügyviteli költségek és
személyes közbenjárás esetén: 35.000 Ft + ÁFA
- Mérnök óradíj: 25.000 Ft + ÁFA
- Óradíj kiszállás, helyszíni munkavégzés esetén: 19.000 Ft + ÁFA
- Óradíj irodai munka esetén: 15.000 Ft + ÁFA
- Kiszállási díj: 100 Ft/km + ÁFA
- Tárolási díj: 500 Ft/nap + ÁFA
- Papíralapú számla díja: 500Ft + ÁFA
- Postai felszólítások díja 1000 Ft + ÁFA

10. Fizetési feltételek
- A díjakat, költségeket 27 százalék ÁFA terheli.
- A számlák kiegyenlítése készpénzzel, vagy megrendeléskor előre utalással történik. Egyéni elbírálás alapján utólagos banki átutalás is lehetséges.
- A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a teljes összeg beérkezése előtt nem kezdi el a munkát, nem indít el beszerzést.
- Ugyanazon termék, szolgáltatás esetén, különböző fizetési határdőkhöz, más-más ellenérték tartozhat.
- A teljes mértékben ki nem fizetett áru tulajdonjoga a Vállalkozónál marad, annak továbbértékesítését megtiltja.
- Az Euróban vagy egyéb valutában megadott árak a teljesítéskori OTP Bank eladási árfolyamán forintban vagy euróban fizetendők, a feltüntetett forint árak emiatt csak tájékoztató jellegűek.
- Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult 15 nap után +10%, 30 nap után +20% felárat felszámolni.

11. Reklamáció
- A Megrendelő által hibásnak, sérültnek, nem megfelelőnek minősített terméket 8 napon belül írásban köteles jelezni a Vállalkozónak.
- A kifogásolt teljes mennyiségét a Megrendelő, saját költségén és módján, a Vállalkozó telephelyére köteles visszajuttatni. A Vállalkozó csak ez után vizsgálja a reklamáció jogosságát.
- A Vállalkozó által nem megfelelő terméket a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli kérése szerint, amennyiben az lehetséges, újragyártja vagy kijavítja. Amennyiben a termék javítással megfelelő állapotba hozható, ezt kell választani újragyártás helyett.
- A Vállalkozó kijavítás, újragyártás helyett részleges, vagy teljes jóváírást is ajánlhat.
- Szolgáltatás esetén a Megrendelő írásban küldi el észrevételeit és a kért módosításokat. A Megrendelő ezeket megvizsgálja és kijavítja. Amennyiben a javítás, módosítás mértéke túlmutat vagy mást tartalmaz a megrendeléshez képest, írásban jelzi.

12. Adatok, szerzői jogok védelme, ellenőrzése
- Gyártáshoz, szolgáltatáshoz, a Megrendelő által biztosított adatokat a Megrendelő belátása szerinti módon juttathatja el a Vállalkozó részére. Elektronikusan küldött tartalmak feltöltése, letöltése közbeni megváltozását, sérülését a Vállalkozó nem tudja ellenőrizni, ezért erre felelősséget nem vállal, de nem is ellenőrzi.
- A kapott anyagok helyességét, működését a Vállalkozó nem ellenőrzi, erre felelősséget nem vállal.
- A Vállalkozó a kapott anyagok jogszerűségét nem vizsgálja, azokért semmilyen felelősséget nem vállal, a szerzői jogok maradéktalan betartásának minden feladatát, az ezekkel kapcsolatos összes felelősséget, költség- és jogdíjfizetési kötelezettséget és esetleges bírságot, jogkövetkezményt a Megrendelőre hárítja. A Megrendelő ezt tudomásul veszi és elfogadja, ezek alól a Vállalkozót mentesíti.
- A Vállalkozó által bérbe adott vagy értékesített eszközökben levő szoftverek harmadik fél vagy a Vállalkozó tulajdona, a Megrendelő ezen szoftvereknek kizárólag csak a használatára jogosult. A szoftverek akár változatlan másolása, megváltoztatása, visszafejtése (re-engineering), dekódolása, feltörése, a jelszavak jogosulatlan megszerzése vagy továbbadása, a berendezés felnyitása a tulajdonjog és szerzői jog megsértését jelenti. Ezeket a tevékenységeket a Vállalkozó kifejezetten megtiltja. A Megrendelő felelős ezen jogok betartásáért a készülék ellopása esetén is. A Vállalkozó ezen jogok megsértésekor kártérítést követelhet a Megrendelőtől.
- A Vállalkozó vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat bizalmasan, GDPR rendelkezésének megfelelően kezeli.

Egyebek
A Vállalkozó és Megrendelő közötti jogviták rendezésére a Felek alávetik magukat a Vállalkozó székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességének.

Adatkezelési Tájékoztató (GDPR)

NETLABOR Informatika

1033 Budapest, Szérűskert u. 29.
Nyitva hétköznap 10.00 - 18.00

Telefon: (1) 367 4288, (70) 517 4795

Kapcsolat